SenseArt Curriculum

Coloring and Basic Drawing ( สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี)

เด็กๆจะได้ฝึกการระบายสีเบื้องต้น เน้นการฝึกสมาธิ การฝึกควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดเล็ก รวมถึงการฝึกทักษะในการวาดภาพระบายสี   

 

Drawing and Painting

หลักสูตรเพื่อฝึกการวาดภาพระบายสี จากหลักการขององค์ประกอบทางศิลปะตั้งแต่เบื้องต้นไปจนถึงขั้นสูง เพื่อฝึกทักษะทางด้านการวาดภาพระบายสี 
พัฒนาจินตนาการ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

Funny Sculpture

การปั้น นับเป็นงานศิลปะแขนงหนึ่งที่ส่งเสริมพัฒนาการทางการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กการฝึกควบคุมประสาทสัมผัสจากการใช้นิ้วมือ สายตา และสมอง รวมถึงการใช้จินตนาการเพื่อสร้างสรรค์งานปั้น

 

Origami Art

กิจกรรมที่จะทำให้เด็กๆ เพลิดเพลินไปกับการสร้างสรรค์งานศิลปะจากกระดาษฝึกการใช้กรรไกร และเรียนรู้เกี่ยวกับการพับกระดาษOrigami ที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าการพับกระดาษ มีวิธีการที่แฝงด้วยหลักของคณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เลยทีเดียว

 

Creative Art

กิจกรรมที่จะทำให้เด็กๆ เพลิดเพลินไปกับการออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปะจากกิจกรรมที่แปลกใหม่ ด้วยเทคนิคการสร้างสรรค์งานในรูปแบบต่างๆ เพืื่อเป็นการฝึกให้เด็กเป็นคนรู้จักการสังเกต ฝึกแนวคิดในการออกแบบ และฝึกการวางแผนด้วย