Coloring & BasicDrawing

Coloring and Basic Drawing (สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี)

Coloring

เด็กๆจะได้ฝึกการระบายสีเบื้องต้น เน้นการฝึกสมาธิ การฝึกควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดเล็ก เพื่อเป็นพื้นฐานในการจับดินสอที่ถูกต้อง


Basic Drawing

หลักสูตรการวาดภาพขั้นพื้นฐาน เพื่อฝึกความมั่นใจในการวาดภาพเบื้องต้น 

รวมถึงฝึกพื้นฐานการวาดภาพแบบง่ายไปหายาก

 


  • coloringbook2.jpg
    Coloring Book สมุดภาพฝึกระบายสี ภาพสวย สีสีนสดใส เหมาะสำหรับฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการควบคุมมือ และทักษะ การระบายสีไม้ อย่างสนุกสนาน

  • coloringbook1.jpg
    Drawing Book สมุดฝึกวาดภาพ พร้อมระบายสี ด้วยการฝึกวาดภาพแบบเป็นขั้นตอน ทำได้ง่าย เหมาะสำหรับเด็กๆ ที่จะฝึก วาดภาพในเบื้องต้น ด้วยความสนุกสนาน