แฟรนไชส์การสอนศิลปะเด็ก Sense Art

การลงทุน

 1. เงินลงทุนค่าสิทธิ์แฟรนไชส์ 150,000 บาท (ไม่รวมvat 7%) แบ่งเป็น  

    1.1 ค่าลิขสิทธิ์หลักสูตรSense Art        จำนวน 130,000 บาท

    1.2 ค่ามัดจำ (ได้รับคืนเมื่อยกเลิกสัญญา)  จำนวน   20,000 บาท

2. ตกแต่งสถานที่ ประกอบไปด้วยห้องเรียนอย่างน้อย 1 ห้องเรียน

3. คุณครูที่สามารถสอนศิลปะได้ (มีการอบรมให้) อย่างน้อย 1 ท่าน

 

สิทธิประโยชน์

1. สิทธิ์ในเขตพื้นที่

2. อบรมคุณครู

3. อบรมเอกสารและการประชาสัมพันธ์

4. กิจกรรม Work Shop วันเปิดสถาบัน

5. ชุดปฏิบัติการการบริหารจัดการและหลักสูตร

6. ชุดอุปกรณ์ตั้งต้นสำหรับนักเรียน

7. การติดตาม เยี่ยมชม และให้คำปรึกษาตลอดอายุสัญญา

 

จุดเด่นด้านการลงทุน

1. จุดคุ้มทุนที่ต่ำ ทำให้คืนทุนเร็ว

2. สัญญา 2 ปี แต่ต่อสัญญาไม่เสียค่า Franchise เพิ่ม

3. ค่า Franchise ไม่แพง

4. มีการปกป้องเขตพื้นที่

5. ค่าเรียนไม่แพง และมีมาตรฐานเท่ากันทั้งประเทศ

6. สามารถเปิดควบคู่กับวิชาอื่นได้

7. ได้รับความช่วยเหลือ คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจ

8. มีการฝึกอบรมครู

9. มีการพัฒนาหลักสูตรอยู่เสมอ

10.มีกิจกรรมWorkShopให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในวันเปิดสาขา

 

 

คุณสมบัติของผู้ขอรับสิทธิ์แฟรนไชส์

1. จบปริญญาตรีทุกสาขา

2. มีใจรักเด็ก รักการสอน และใจเย็น

3. มีความสนใจในเรื่องพัฒนาการเด็ก ศิลปะเด็ก (แต่ไม่จำเป็นต้องจบ

    ด้านศิลปะโดยตรง)

4. มีความพร้อมในด้านการลงทุนและสถานที่

5. มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์