แฟรนไชส์การสอน ศิลปะเด็ก Sense Art

SenseArt หลักสูตรศิลปะสร้างสรรค์

"เพราะ ศิลปะ คือจุดเริ่มต้นของจินตนาการ"

ด้วยกิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการที่จะส่งเสริมทักษะและพัฒนาการของเด็ก

ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ด้วยความ

สนุกสนานในการทำกิจกรรมศิลปะ

 

Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein